OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 18.05.2018r. znak: I.7011.02.14.2018.IS, decyzję nr 6/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej od ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,
 • budowę nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej zakończonej placem do zawracania,
 • budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
 • budowę obustronnych chodników ulicy,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur perforowanych z przykanalikami i sześcioma studniami chłonnymi,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wraz z odgałęzieniami i budową dwóch hydrantów ppoż.,
 • budowę niekolizyjnych odcinków kablowej linii elektroenergetycznej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
 • regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
 • wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1. budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi dojazdowej z ul. Bakałarzewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, na działce nr 30822/1 w zakresie:

 • korekty geometrii skrzyżowania wraz z dowiązaniem wysokościowym projektowanej jezdni z istniejącą jezdnią ul. Bakałarzewskiej,
 • wysokościowego dowiązania odcinków chodników dla pieszych oraz istniejącej ścieżki rowerowej,

2. budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) odgałęzienia sieci wodociągowej zasilającej hydrant p.poż.,

b) przykanalika sieci kanalizacji deszczowej,

c) budowa kablowej linii oświetleniowej na Bakałarzewskiej, zasilającej oświetlenie drogi dojazdowej,

d) budowa odcinka kanalizacji kablowej teletechnicznej.

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 31329/2, 31329/11 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na działkach nr: 31330/2, 31329/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych oraz budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działką nr 30822/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 31330/2, 31329/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego ww. drogi: 31330/30, 31329/23 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31330/29, 31329/24 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 31329/2, 31329/11 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.:

31329/2, 31329/11 (działki w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 31330/30, 31329/23 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działką nr: 30822/1 (ul. Bakałarzewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto Suwałki:

 • 31329/1 o pow. 0,3389 ha dzielona na działki: 31329/23 o pow. 0,056 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31329/24 o pow. 0,3333 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 31330/2 o pow. 0,1507 ha dzielona na działki: 31330/30 o pow. 0,1451 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31330/29 o pow. 0,0056 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138.

195/2018

Top