O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4, art. 11 c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż wydano postanowienie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. znak AGP.6740.364.2017.EW.EŁ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zastawie (od ul. Bałtyckiej do granicy administracyjnej miasta) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Suwałkach.

Z treścią ww postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138.

148/2019

 

Top