O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 18.10.2017 r. znak: I.7011.04.46.2016/2017.IS, decyzję Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zastawie (od ul. Bałtyckiej do granicy administracyjnej miasta) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ulicy
 • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m,
 • budowę obustronnych chodników oraz ścieżki rowerowej po stronie północnej ulicy (od działki nr 31324/2 do działki nr 31924/25)
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego (od działki nr 31924/25 do granicy administracyjnej miasta – strona północna),
 • budowę dwóch skrzyżowań z ulicami oznaczonymi działkami nr 35320 i 31924/25,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę niekolizyjnych odcinków napowietrznej linii energetycznej (przestawienie dwóch słupów linii SN),
 • wycinkę drzew,
 • przebudowę sieci gazowej na odcinku A-B

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

 

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:

 • budowa skrzyżowania z ulicą oznaczoną działką nr 31924/25,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

 • budowa odcinka oświetlenia ulicznego (działka nr 31924/25),
 • budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami (działka nr 31924/25),

c) budowa i przebudowa zjazdów:

 • wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. Zastawie na działkach nr: 31938, 35226/1, 31291, 31292/1, 31294, 31295, 31933, 31932, 31296, 31297/1, 31298, 31930, 35224/2, 31924/1, 35320, 31319, 31322, 31929, 31928.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31916, 31324/1, 31919/1, 30823/4, 31323/1, 31926 (granice istniejącego pasa drogowego), 35290 (w całości przeznaczona pod drogę) oraz w części na działkach nr: 31921, 31322, 31319, 31923/1, 31323/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)  

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu)  na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.: 31924/25,  31938, 35226/1, 31291, 31292/1, 31294, 31295, 31933, 31932, 31296, 31297/1, 31298, 31930, 35224/2, 31924/1, 35320, 31319, 31322, 31929, 31928, (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi:

 • 31921 o pow. 4,0730 ha dzielona na działki: 31921/1 o pow. 0,0155 ha (wchodząca w granice pasa drogowego) i 31921/2 o pow. 4,0575 ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)
 • 31322 o pow. 0,5874 ha dzielona na działki: 31322/1 o pow. 0,0299 ha (wchodząca w granice pasa drogowego) i 31322/2 o pow. 0,5575 ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)
 • 31319 o pow.3,0591 ha dzielona na działki: 31319/1 o pow. 0,0427 ha (wchodząca w granice pasa drogowego) i 31319/2 o pow. 3,0164 ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)
 • 31923/1 o pow.0,1114 ha dzielona na działki: 31923/14 o pow. 0,0409 ha (wchodząca w granice pasa drogowego) i 31923/15 o pow. 0,0705 ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)
 • 31323/2 o pow. 0,6522 ha dzielona na działki: 31323/3 o pow. 0,0286 ha (wchodząca w granice pasa drogowego) i 31323/4 o pow. 0,6236 ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)

obręb nr 0007, Miasto Suwałki.

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2414B: 31921/1, 31322/1, 31319/1, 31923/14, 31323/3 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi powiatowej nr 2414B: 31921/2, 31322/2, 31319/2, 31923/15, 31323/4 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 31324/1, 31919/1, 30823/4, 31323/1, 31926 (granice istniejącego pasa drogowego), 35290, (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanej rozbudowy pasa drogowego ulicy Zastawie i nie podlegają podziałowi o nr geod. 31916  (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (w całości położone w granicach istniejącego pasa  drogowego drogi powiatowej nr 2414B). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 31916, 31324/1, 31919/1, 30823/4, 31323/1, 31926 (granice istniejącego pasa drogowego), 35290 (w całości przeznaczona pod drogę) 31345/16, 31325/3, 31331/6, 31921/1, 31322/1, 31319/1, 31923/14, 31323/3 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.: 31938, 35226/1, 31291, 31292/1, 31294, 31295, 31933, 31932, 31296, 31297/1, 31298, 31930, 35224/2, 31924/1, 35320, 31319, 31322, 31924/25, 31929, 31928, (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138.

2/2018

Top