O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 06.12.2017r. (data wpływu 11.12.2017 r.) znak: I.7011.07.15.2017.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. W. Polskiego do ul. 5KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 1. budowę ulicy 5KD w  zakresie:
 • budowy jezdni o nawierzchni o szerokości 7,0 m z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3,
 • budowy chodnika i ścieżki rowerowej z pasem rozdziału (strona północna ulicy),
 • budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m (strona południowa ulicy),
 • budowa dwóch zatok autobusowych z peronami i wiatami przystankowymi,
 • budowy zatok parkingowych na 138 miejsc postojowych,
 • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami z hydrantami ppoż.,
 • budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od strony skrzyżowania z ul. Utrata i fragmentu kanału tłocznego w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową,
 • budowy oświetlenia ulicznego,
 • budowy kanału technologicznego,
 • budowy kablowych linii energetycznych SN-20kV,
 • wzmocnienia skarpy elementami prefabrykowanymi (strona północna ulicy) w rejonie skrzyżowania z Sportową,
 • wykonania ogrodzenia typu olsztyńskiego i barier ochronnych w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową,
 • wycinki drzew,
 • rozbiórki kolidującego uzbrojenia terenu oraz  przepompowni ścieków,
 • rozbiórki altanki (działka nr 33002)
 • rozbiórki fundamentu i budynku gospodarczego (działka nr 33436/1),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

 • podłączenie ulicy 5KD do ronda ul. Utrata w zakresie: wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, wykonania azylu dla pieszych (działki nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

 • budowa odcinka sieci wodociągowej hydrantem ppoż. i kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej (działka nr 33024 (po podziale 33024/2),
 • wymiana istniejącego słupa nr 8/1 na wirowany z przepięciem napowietrznej linii energetycznej SN-20kV (działki nr: 33444, 33445 (po podziale 33445/3), 33446/1, 33446/2 (po podziale 33446/4),
 • rozbiórka kolidującej napowietrznej linii energetycznej SN-20 kV (działki nr: 33447 (po podziale 33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 (po podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po podziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 33487/2, 33488/3, 33488/4,
 • budowa kablowej linii energetycznej SN-20kV, zasilającej projektowaną stację transformatorową (działki nr: 33441 (po podziale 33441/3), 33445 (po podziale 33445/2), 33440),
 • budowa kablowej linii oświetleniowej i odcinka sieci wodociągowej na ul. Utrata (działka nr 33430/5),
 • budowa kanału technologicznego na ul. Utrata (działki nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6),
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Utrata (działki nr 33430/5, 33431/1, 33432/1, 33434/6, 33434/4, 33435/3, 33490/4),
 • budowa kablowej linii energetycznej SN-20kV z wymianą słupa krańcowego nr 2 na wirowany na ul. Utrata (działki nr: 33434/6, 33434/4, 33435/3, 33490/4, 33488/4),

2) rozbudowę ulicy Sportowej  (od ul. W. Polskiego do ul. 5KD) w  zakresie:

 • rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową   ulicy,
 • budowy skrzyżowania ul. Sportowej z ul. 5 KD typu rondo,
 • budowy brakującej ścieżki rowerowej z chodnikiem – strona północna ulicy – od ul. Wojska Polskiego do ul. 5KD,
 • przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowy zatoki parkingowej na 10 miejsc postojowych,
 • budowy kablowych linii elektroenergetycznych SN-20kV  wraz z ustawieniem ZK SN przy słupowej napowietrznej stacji transformatorowej,
 • budowy niekolizyjnych odcinków kablowych linii elektroenergetycznych nN,
 • ustawienie ZKP wraz z budową zasilania energetycznego przepompowni ścieków,
 • przestawienia kolidujących ZKP z wydłużeniem kabli energetycznych nN,
 • budowy oświetlenia ulicznego,
 • budowy kanału technologicznego,
 • budowy niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej,
 • budowy kanału tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej,
 • wzmocnienia skarpy elementami prefabrykowanymi (strona północna ulicy),
 • budowy uzupełniających przykanalików sieci kanalizacji deszczowej,
 • wykonania ogrodzenia typu olsztyńskiego w rejonie ronda,
 • wycinka drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii :

 • dowiązanie wysokościowe ścieżki rowerowej i chodnika (działki nr 32998/1, 31416/4),
 • budowa zatoki postojowej do wzdłużnego parkowania (działka nr 33453),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

 • budowa kablowej linii oświetleniowej z wymianą szafki oświetleniowej (działka nr 32998/1),
 • budowa kanału technologicznego (działki nr 31416/4 i 32998/1),
 • wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków z ustawieniem ZK1/1P (działki nr 33452/1,  33452/2 (po podziale 33452/4),
 • budowa przepompowni ścieków (działki nr: 33452/2 (po podziale 33452/4), 33451/2 (po podziale 33451/4) z budową sieci kanalizacji sanitarnej (działki nr: 33451/1, 33451/2 (po podziale 33451/4), 33452/2 (po podziale 33452/4), 33452/1),

c) budowa i przebudowa zjazdów:

 • budowa zjazdu indywidualnego (działka nr 33455/13),
 • budowa zjazdu do przepompowni (działki nr 33453, 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4).

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

 1. budowa ulicy 5KD:

w części na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33002, 33452/2, 33024, 33451/2, 33446/2, 33447, 33445, 33443, 33441, 33439/1, 33438, 33437, 33436/1, 33430/6, 33434/7 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),  

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu)  na nieruchomościach oznaczonych działkami  nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6, 33024 (po podziale 33024/2), 33444, 33445 (po podziale 33445/3), 33446/1, 33446/2 (po podziale 33446/4), 33447 (po podziale 33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 (po podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po podziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 33487/2, 33488/3, 33488/4, 33432/1, 33434/4, 33435/3, 33490/4, 33435/3, 33488/4, (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

 

Numery działek podlegających podziałowi: 33002, 33452/2, 33024, 33451/2, 33446/2, 33447, 33445, 33443, 33441, 33439/1, 33438, 33437, 33436/1, 33430/6, 33434/7 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ulicy 5KD: 33002/1, 33452/5, 33024/1, 33451/3, 33446/3, 33447/1, 33445/1, 33443/1, 33441/1, 33439/3, 33438/1, 33437/1, 33436/5, 33430/7, 33434/8  (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi 5KD: 33002/2, 33452/3, 33452/4, 33024/2, 33451/4, 33446/4, 33447/2, 33445/2 i 33445/3, 33443/2, 33441/2 i 33441/3, 33439/4 i 33439/5, 33438/2 i 33438/3, 33437/2 i 33437/3, 33436/6, 33430/8, 33434/9 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr:  33002/1, 33452/5, 33024/1, 33451/3, 33446/3, 33447/1, 33445/1, 33443/1, 33441/1, 33439/3, 33438/1, 33437/1, 33436/5, 33430/7, 33434/8   (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi 5KD w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami  nr:  33430/5, 33431/1, 33434/6, 33024 (po podziale 33024/2), 33444, 33445 (po podziale 33445/3), 33446/1, 33446/2 (po podziale 33446/4), 33447 (po podziale 33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 (po podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po podziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 33487/2, 33488/3, 33488/4, 33432/1, 33434/4, 33435/3, 33490/4, 33435/3, 33488/4, (obręb 0009, Miasto Suwałki).

 1. rozbudowa ulicy Sportowej (od ul. W. Polskiego do ul. 5KD)

na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 32998/3, 32999/6, 32999/3, 33001/1,  32997/2, 33452/1, 33453 (istniejący pas drogowy) oraz w części na działkach nr: 33000/6, 33000/1, 33001/2, 33452/2 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 32998/1, 31416/4, 33455/13, 33453, 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4), 33451/1, 33451/2 (po podziale 33451/4) (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 33000/6, 33000/1, 33001/2, 33452/2  (obręb nr 0009, Miasto Suwałki),

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ul. Sportowej: 33000/9, 33000/7, 33001/3, 33452/3 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym ul. Sportowej: 33000/10, 33000/8, 33001/4, 33452/4, 33452/5 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Numery działek, które  w  całości  wchodzą w granice  pasa  drogowego: 32998/3, 32999/6, 32999/3, 33001/1, 32997/2 (granice istniejącego pasa drogowego ul. Sportowej) (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanej rozbudowy  pasa drogowego ulicy Sportowej i nie podlegają podziałowi o nr  33452/1, 33453  (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (w całości położone w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  nr 101263B). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 32998/3, 32999/6, 32999/3, 33001/1,  32997/2, 33452/1, 33453 (istniejący pas drogowy ul. Sportowej) oraz na działkach nr: 33000/9, 33000/7, 33001/3, 33452/3 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki),  31344/37 (istniejący pas drogowy) 31331/4, 31326/1, 31325/4, 31331/5,  31345/15, (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0009, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym  ul. Sportowej  w  zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.: 32998/1, 31416/4, 33455/13, 33453, 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4), 33451/1, 33451/2 (po podziale 33451/4) (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0009 Miasto Suwałki:

 1. 33000/1 o pow. 0,0233 ha dzielona na działki: 33000/7 o pow. 0,0072 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33000/8 o pow. 0,0161 ha (w dotychczasowym władaniu),
 2. 33000/6 o pow. 0,1503 ha dzielona na działki: 33000/9 o pow. 0,0088 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33000/10 o pow. 0,1415 ha (w dotychczasowym władaniu),
 3. 33001/2 o pow. 0,4040 ha dzielona na działki: 33001/3 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33001/4 o pow. 0,3957 ha (w dotychczasowym władaniu),
 4. 33452/2 o pow. 1,0549 ha dzielona na działki: 33452/3 o pow. 0,3354 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33452/5 o pow. 0,0801 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33452/4 o pow. 0,6394 ha (w dotychczasowym władaniu),
 5. 33002 o pow. 3,5883 ha dzielona na działki: 33002/1 o pow. 0,0185 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33002/2 o pow. 3,5698 ha (w dotychczasowym władaniu),
 6. 33024 o pow. 0,1459 ha dzielona na działki: 33024/1 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33024/2 o pow. 0,1340 ha (w dotychczasowym władaniu),
 7. 33434/3 o pow. 1,1953 ha dzielona na działki: 33434/8 o pow. 0,0874 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33434/9 o pow. 1,1079 ha (w dotychczasowym władaniu),
 8. 33436/1 o pow. 0,2502 ha dzielona na działki: 33436/5 o pow. 0,1937 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33436/6 o pow. 0,0565 ha (w dotychczasowym władaniu),
 9. 33437 o pow. 0,6155 ha dzielona na działki: 33437/1 o pow. 0,1283 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33437/2 o pow. 0,0359 ha (w dotychczasowym władaniu) i 33437/3 o pow. 0,4513 ha (w dotychczasowym władaniu),
 10. 33438 o pow. 1,2094 ha dzielona na działki: 33438/1 o pow. 0,2425 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33438/2 o pow. 0,0442 ha (w dotychczasowym władaniu) i 33438/3 o pow. 0,9227 ha (w dotychczasowym władaniu),
 11. 33439/1 o pow. 0,5564 ha dzielona na działki: 33439/3 o pow. 0,1829 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33439/4 o pow. 0,0741 ha (w dotychczasowym władaniu) i 33439/5 o pow. 0,2994 ha (w dotychczasowym władaniu),
 12. 33441 o pow. 1,4669 ha dzielona na działki: 33441/1 o pow. 0,4891 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33441/2 o pow. 0,0795 ha (w dotychczasowym władaniu) i 33441/3 o pow. 0,8983 ha (w dotychczasowym władaniu),
 13. 33443 o pow. 0,3900 ha dzielona na działki: 33443/1 o pow. 0,0212 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33443/2 o pow. 0,3688 ha (w dotychczasowym władaniu),
 14. 33445 o pow. 0,1127 ha dzielona na działki: 33445/1 o pow. 0,0139 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33445/2 o pow. 0,0505 ha (w dotychczasowym władaniu) i 33445/3 o pow. 0,0483 ha (w dotychczasowym władaniu),
 15. 33446/2 o pow. 0,7774 ha dzielona na działki: 33446/3 o pow. 0,5609 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33446/4 o pow. 0,2165 ha (w dotychczasowym władaniu),
 16. 33447 o pow. 0,4008 ha dzielona na działki: 33447/1 o pow. 0,1451 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33447/2 o pow. 0,2557 ha (w dotychczasowym władaniu),
 17. 33451/2 o pow. 0,1475 ha dzielona na działki: 33451/3 o pow. 0,0253 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33451/4 o pow. 0,1222 ha (w dotychczasowym władaniu),
 18. 33430/6 o pow. 0,6577 ha dzielona na działki: 33430/7 o pow. 0,2246 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33430/8 o pow. 0,4331 ha (w dotychczasowym władaniu),
 19. 33434/7 o pow. 1,1151 ha dzielona na działki: 33434/8 o pow. 0,0821 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33434/9 o pow. 1,0330 ha (w dotychczasowym władaniu),

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

327/2017

Top