O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zawiadamia się zgodnie z art.61, § 1 i § 4  K.P.A. (jednolity tekst Dz.U.    z 2016 roku poz. 23), iż została wydana decyzja Prezydenta Miasta Suwałk  Miasto Suwałki Nr 165/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr 215/2013 z dnia 13.11.2013 roku  znak: AGP.6740.250.2013.GM o pozwoleniu na budowę  na przebudowę ulicy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II włącznie i ul. Klonowej od ul. Świerkowej do ul. Różanej w Suwałkach w części dotyczącej:

– rozbiórki oświetleniowej linii kablowej wraz z demontażem latarni oświetleniowych zgodnie z projektem zagospodarowania,

– rozbiórki kanału deszczowego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

– wykonania konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Świerkowej dla obciążenia ruchem KR3,

– budowy skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową o ruchu okrężnym typu mini rondo,

– przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z ulicami Nowomiejską i Jana Pawła II,

– wykonania chodników, ścieżek rowerowych oraz  ciągów pieszo-rowerowych,

– przebudowy i rozbudowy zjazdów indywidualnych i publicznych, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu,

– budowy zatok autobusowych i parkingów,

– budowy kablowej linii oświetleniowej wraz z ustawieniem latarni oświetleniowych na ulicach

Świerkowej i Klonowej,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

– budowy kanału technologicznego,

– budowy niekolizyjnego odcinka sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z ul. Klonową

na działkach o nr geod.: 10484/30, 10484/31, 10484/40, 24804/5, 24805/4, 23581/4, 23570/4, 23570/3, 23570/2, 23549/2, 23549/1, 22945/1, 23189, 23506, 23261/1, 23438, 23396, 23407, 23380, 23043, 22928, 22944, 25744, 23648/2, 25230, 22847, 22849/55, 23654, 23266 obręb nr 4 i nr 5 w zakresie zamiennych rozwiązań projektowych ulicy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do ulicy Papieża Jana Pawła II dotyczących zmiany :

–  przebiegu jezdni ulicy w planie ( konstrukcja jezdni bez zmian),

–  rozwiązań sytuacyjnych skrzyżowań, parkingów oraz zatok autobusowych,

–  rozwiązań wysokościowych,

–  przebiegu chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,

–  przebudowy i rozbudowy zjazdów indywidualnych i publicznych

–  przebiegu kablowej linii oświetleniowej

–  lokalizacji latarni oświetleniowych,

–  przebiegu kanału technologicznego,

–  przebiegu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

–  budowy uzupełniającej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy

   Świerkowej, od ulicy Kolejowej do ul. Jasionowej,

–  zabezpieczenie  istniejącego uzbrojenia terenu,

–  zabezpieczenia skarp palisadą betonową (na ul. Świerkowej w rejonie ulic Bukowej

   i Wierzbowej),

–  rozszerzenie zakresu przebudowy ul. Świerkowej o odcinek w rejonie skrzyżowania

   z ul. Papieża Jana Pawła II, w kierunku do ul. Gen. K. Pułaskiego,

– rezygnacja z budowy skrzyżowania  ul. Świerkowej z ul. Klonową o ruchu okrężnym

  typu mini rondo,

– rezygnacja z budowy niekolizyjnego odcinka sieci gazowej na skrzyżowaniu ulicy

  Świerkowej  z ul. Klonową

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na działkach o nr geod. : 22847, 22846/10, 22793/2, 23648/14, 22849/55, 25230/2, 25744, 23648,2, 22928, 22944, 23043, 22977, 23380, 22945/1, 23396, 23407, 23438, 23132, 23189, 22945/2, 23549/1, 23549/2, 23549/3, 23570/3, 24804/4, 24804/5, 23570/2, 23581/4 obręb nr 04 m.Suwałki.

214/2016

Top