O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamia się zgodnie z art.61, § 1 i § 4 K.P.A. (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 23), iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wystąpieniem Gminy Miasto Suwałki o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr 215/2013 z dnia 13.11.2013 r. znak: AGP.6740.250.2013.GM o pozwoleniu na budowę na przebudowę ulicy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II włącznie i ul. Klonowej od ul. Świerkowej do ul. Różanej w Suwałkach w części dotyczącej:
– rozbiórki oświetleniowej linii kablowej wraz z demontażem latarni oświetleniowych zgodnie z projektem zagospodarowania,
– rozbiórki kanału deszczowego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
– wykonania konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Świerkowej dla obciążenia ruchem KR3,
– budowy skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową o ruchu okrężnym typu mini rondo,
– przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z ulicami Nowomiejską i Jana Pawła II,
– wykonania chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,
– przebudowy i rozbudowy zjazdów indywidualnych i publicznych, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
– budowy zatok autobusowych i parkingów
– budowy kablowej linii oświetleniowej wraz z ustawieniem latarni oświetleniowych na ulicach Świerkowej i Klonowej
– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
– budowy6 kanału technologicznego
– budowy niekolizyjnego odcinka sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z ul. Klonową na działkach o nr geod.: 10484/30, 10484/31, 10484/40, 24804/5, 24805/4, 23581/4, 23570/4, 23570/3, 23570/2, 23549/2, 23549/1, 22945/1, 23189, 23506, 23261/1, 23438, 23396, 23407, 23380, 23043, 22928, 22944, 25744, 23648/2, 25230, 22847, 22849/55, 23654, 23266 obręb nr 4 i nr 5 w zakresie zamiennych rozwiązań projektowych ulicy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do ulicy Papieża Jana Pawła II dotyczących zmiany :
– przebiegu jezdni ulicy w planie ( konstrukcja jezdni bez zmian),
– rozwiązań sytuacyjnych skrzyżowań, parkingów oraz zatok autobusowych,
– rozwiązań wysokościowych,
– przebiegu chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,
– przebudowy i rozbudowy zjazdów indywidualnych i publicznych
– przebiegu kablowej linii oświetleniowej
– lokalizacji latarni oświetleniowych
– przebiegu kanału technologicznego
– przebiegu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowy uzupełniającej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do ul. Jasionowej,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
– zabezpieczenia skarp palisadą betonową (na ul. Świerkowej w rejonie ulic Bukowej i Wierzbowej),
– rozszerzenie zakresu przebudowy ul. Świerkowej o odcinek w rejonie skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II, w kierunku do ul. Gen. K. Pułaskiego,
– rezygnacja z budowy skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową o ruchu okrężnym typu mini rondo,
– rezygnacja z budowy niekolizyjnego odcinka sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z ul. Klonową
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na działkach o nr geod.: 22847, 22846/10, 22793/2, 23648/14, 22849/55, 25230/2, 25744, 23648,2, 22928, 22944, 23043, 22977, 23380, 22945/1, 23396, 23407, 23438, 23132, 23189, 22945/2, 23549/1, 23549/2, 23549/3, 23570/3, 24804/4, 24804/5, 23570/2, 23581/4 obręb nr 04 m. Suwałki.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 K.p.a., w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tut. Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (pokój 138), a także składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.
188/2016

Top