O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z  E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż  Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 03.10.2016r. znak: I.7011.15.25.2016.IS – decyzję nr 5/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie ulic Północnej i Kolejowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidujących  z  rozbudową  ulic,

– rozbiórkę budynków mieszkalnego i  trzech gospodarczych przy ul. Kolejowej 21, na działce nr geod. 10484/24,

– rozbiórkę budynku gospodarczego w rejonie skrzyżowania ul. Północnej z ul. Kolejową, na działce nr geod. 24627/1,

– budowę nowych jezdni ulicy Północnej, począwszy od działki nr geod. 24516 do skrzyżowania z ul. Kolejową, oraz ul. Kolejowej, od skrzyżowania z ul. Północną do skrzyżowania z ul. Świerkową, o szerokości 7,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3,

– rozbudowę skrzyżowania ul. Północnej z ul. Kolejową zakresie zmiany geometrii skrzyżowania,

– budowę zatoki autobusowej na ul. Kolejowej po stronie południowej  ulicy wraz z peronem i dojściem,

– przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– budowę chodnika o szerokości 2,0 m po wschodniej stronie  ulicy Północnej i w części po zachodniej stronie (od działki nr 23595/1 do działki nr 23592) oraz południowej stronie ul. Kolejowej (od ul. Północnej do terenu parku),

– budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego i chodnika z pasem rozdziału na ul. Północnej (strona zachodnia począwszy od działki nr geod. 23592 do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz na ul. Kolejowej po obu stronach ulicy,

– wzmocnienie skarpy i schodów terenowych na wysokości budynku przy ul. Północnej 18,

– budowę uzupełniających odcinków sieci wodociągowej,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami,

– budowę uzupełniających odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

– budowę niekolizyjnej linii napowietrznej nN i linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z wymianą opraw i przestawieniem słupów oraz przepięciem napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych,

– budowę kanału technologicznego,

– budowę niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,

– ustawienie trzech słupów telekomunikacyjnej linii napowietrznej z dostosowaniem długości kabli  oraz wymianę odcinków linii napowietrznej telekomunikacyjnej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z projektem zagospodarowania  terenu,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

 • budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
 1. dowiązanie wysokościowe projektowanej jezdni z nawierzchnią istniejącej jezdni wraz z budową obustronnego  chodnika, na działce nr geod. 24627/2,
 2. dowiązanie wysokościowe projektowanych chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Kolejowej (strona południowa) z nawierzchnią istniejących chodnika i ścieżki na ul. Świerkowej (rejon skrzyżowania), na działkach nr geod. 23570/3, 23549/1, 23549/2,
 3. dowiązanie wysokościowe projektowanej jezdni z nawierzchnią istniejących jezdni na działce nr geod. 10484/41,
 4. dowiązanie wysokościowe projektowanego chodnika z nawierzchnią istniejących ciągów pieszych na działce nr geod. 10484/40 (po podziale 10484/49),
 5. budowa fragmentu chodnika na działce nr geod. 24516,

2) budowy  lub  przebudowy  zjazdów

 1. a) przebudowa części zjazdu publicznego z działki nr geod. 10484/41 na działkę nr geod. 10484/15,

3)  budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

 1. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniem na działce nr geod. 24627/2,
 2. budowa fragmentów przykanalików sieci kanalizacji deszczowej na działce nr geod. 24627/2,
 3. przebudowa (przepięcia) linii napowietrznej nN i linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z wymianą oprawy oświetleniowej (działka nr geod. 24627/2),
 4. przebudowa (przepięcia) linii napowietrznej nN, na działce nr geod. 10484/26,
 5. budowa odcinka kanału technologicznego na działce nr geod. 24516,
 6. dostosowanie napowietrznych przyłączy energetycznych na działkach nr geod. 23586 i 23585/1, 23585/2, 23590/3 (po podziale 23590/6), 23591 (po podziale 23591/2), 23592 (po podziale 23592/2), 23593 (po podziale 23593/2), 23594, 24519/1 i 24522/2, 24523, 24524.
 7. wymiana napowietrznych przyłączy linii telekomunikacyjnej do budynków przy ul. Kolejowej 19, 23A, 23, 25, 24, 26, 27B, 27A oraz przy ul. Północnej 3, 5.

 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.:

 a) działkach stanowiących pas drogowy ulic:

 • 24444, 23590/2 (obręb nr 0010,Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego ul. Północnej),
 • 24804/4, 24627/1, 10484/31, 24804/5, 10484/32 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego ul. Kolejowej),
 1. b) działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod projektowaną rozbudowę ulicy Kolejowej:
 • 24804/1, 10484/24, 11484/30 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki),

 c) działkach powstałych w wyniku podziału, które znajdują się w liniach rozgraniczających teren projektowanych ulic, przeznaczonych do przejęcia:

 • Kolejowa: 10484/48 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki) 23570/5, 23581/5 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki),
 • Północna: 23590/5, 23590/7, 23591/1, 23592/2, 23593/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki),

 d) działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji o nr geod.: 24627/2 (pas drogowy ul. Kolejowej), 10484/41, 10484/40 (po podziale 10484/49), 10484/26 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki), 23570/3, 23549/1, 23549/2 (pas drogowy ul. Świerkowej), 23586 i 23585/1, 23585/2, 23590/3 (po podziale 23590/6), 23591 (po podziale 23591/2), 23592 (po podziale 23592/2), 23593 (po podziale 23593/2), 23594 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), 24516, 24519/1 i 24522/2, 24523, 24524 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki  

 zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3.

289/2016

Top