Najwięcej o oświacie

Najwięcej o oświacie

Od 1 września SP nr 9 zostanie włączona do Zespołu Szkół nr 2. To wszystko po to, by poprawić warunki nauki uczniów ośmioklasowej SP nr 9 oraz zapewnić pracę nauczycielom ZS nr 2, którzy po wygaszeniu gimnazjów będą mieli mniej godzin dydaktycznych. To efekt reformy oświatowej wprowadzonej przez obecny rząd. Przypomnijmy, że od 1 września szóstoklasiści pójdą do klasy siódmej, a nie do pierwszej gimnazjalnej. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów.

Wprowadzana przez rząd reforma oświaty spowoduje, że od 1 września zwiększy się liczba uczniów SP nr 9, a zmniejszy się liczba uczniów dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2. Spowoduje to m.in. zmniejszenie się liczby godzin dydaktycznych w ZS nr 2 i zwiększenie w SP nr 9. Połączenie szkół ograniczy negatywne skutki reformy oświatowej dla nauczycieli w ZS nr 2. Natomiast nie zmieni się liczba etatów pracowników administracji i obsługi obu szkół.

Po połączeniu SP nr 9 i ZS nr 2 uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej nadal będą uczyć się w budynku przy ul. ks. K. Hamerszmita 11. Natomiast uczniowie klasy VII i w przyszłości klasy VIII oraz gimnazjaliści (do wygaszenia działalności Gimnazjum nr 3) będą uczęszczać na zajęcia w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. T. Kościuszki 36/38. Z perspektywy uczniów dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 zajęcia będą się odbywać w tych samych miejscach jak dotąd.

Rządowa reforma oświatowa spowodowała też konieczność dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.

W czasie dyskusji nad uchwałą o dostosowaniu sieci szkól do nowego ustroju szkolnego wiceprzewodniczący Rady Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że nie akceptuje propozycji rządowych i rozumie, że jest to dostosowanie prawa lokalnego do prawa krajowego. – Głosuję za tymi uchwałami jedynie dlatego, że są dobrze przygotowane – stwierdził. Zdzisław Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jest to wyłącznie decyzja wiceprzewodniczącego Z. Grajka. Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości dodała, że w szkołach nie ma paniki w sprawie zmian oświatowych. Jest to proces rewolucyjny jedynie w zakresie zmian przepisów prawa, a nie realnych zmian w szkołach. Radni jednogłośnie dostosowali sieć suwalskich szkół do nowego ustroju szkolnego.

Opłaty przedszkolne z ulgami

Suwalscy radni ustalili opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez samorząd dla dzieci w wieku do lat 5. Opłata za jedną godzinę świadczeń przedszkola wykraczających poza bezpłatną podstawę programową od 1 stycznia 2017 r. wynosi 1 zł.

Z tej opłaty od 1 września zwolnieni będą rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

-oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie ukończyło 35 roku życia,

– są mieszkańcami Suwałk,

– odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałki.

To zwolnienie jest kolejnym elementem prorodzinnych działań suwalskiego samorządu, które mają zachęcić młodych ludzi (do 35 roku życia) do pozostania lub zamieszkania w Suwałkach. Rodzice dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z 50% zmniejszenia opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza bezpłatną podstawę programową.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Po raz pierwszy suwalscy radni przyjęli wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który obowiązuje do 2020 roku. Taki program daje długofalową perspektywę współpracy samorządu z organizacjami, których w Suwałkach jest 215 (wg stanu na 30.11.2016 r.).

Radni występują i przystępują

Radni zdecydowali o wystąpieniu z Suwalskiej Organizacji Turystycznej i przystąpieniu do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, co ma umożliwić skuteczniejszą promocje turystyczną. Przyjęli też Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz wyrazili zgodę na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną kolejnych ponad 14,5 ha gruntów miejskich. Taka potrzeba pojawiła się, gdyż na terenie dotychczasowej podstrefy Suwałki pozostało wolnych jedynie 10 ha terenów inwestycyjnych. Radni ustalili też plan pracy na 2017 r. oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r. Po raz kolejny nie udało się wybrać trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej ze względu na brak zgłoszonych kandydatów.

 

Zapytania radnych

 Siedmioro radnych zadało pytania w czasie styczniowej sesji Rady Miejskiej.

Wojciech Pająk z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o działania władz miejskich w zakresie przeciwdziałania tzw. smogowi w mieście oraz zaproponował regularne kontrole sposobu ogrzewania domów, a także przesyłanie sms-ami do suwalczan informacji o zagrożeniu dla zdrowia, jakie może powstać wskutek nadmiernego stężenia pyłów w powietrzu. Prezydent Czesław Renkiewicz przypomniał, że w marcu 2015 r. suwalscy radni przyjęli Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Suwałk”, dzięki któremu już w 2016 r. 45 mieszkańców Suwałk wymieniło w swoich domach jednorodzinnych system ogrzewania na bardziej ekologiczny. Zdaniem prezydenta sieć ciepłownicza i gazownicza w Suwałkach powinna być bardziej rozbudowana, a władze PEC powinny zmienić działanie w zakresie wykonywania przyłączy do sieci ciepłowniczej np. warunki proponowanych umów mogą być bardziej elastyczne niż teraz, bo umowy zawierane na 10 lat odstraszają mieszkańców. Prezydent zadeklarował, że wystąpi do PGNiG-ie z zapytaniem o plany rozwoju sieci gazowniczej w Suwałkach. Poinformował, że informacje o zagrożeniach będą przesyłane do mieszkańców za pośrednictwem sms-ów. Są też najprawdopodobniej pierwsze efekty akcji „Kartka do sąsiada” przygotowanej przez Straż Miejską i są kary za wykorzystywanie niewłaściwych źródeł ogrzewania. Rozważany jest również zakup urządzeń pomiarowych do badania poziomu pyłów – również drona, który pobierałby próbki dymu z kominów. Nie jest wykluczone, że na ulicach Suwałk pojawią się też autobusy hybrydowe. Ponadto W. Pająk zwrócił uwagę na nieczytelne plany sieci komunikacji miejskiej znajdujące się na wiatach przystankowych. Cz. Renkiewicz stwierdził, że „jest to oczywista oczywistość”, że plany sieci komunikacji powinny być czytelne, bo są pracownicy w Zarządzie Dróg i Zieleni, którzy odpowiadają za wiaty przystankowe.

Do problemu zanieczyszczenia powietrza powrócił Zbigniew De-Mezer, który zaproponował zwiększenie środków w budżecie miejskim na zmianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz wsparcie małych i średnich suwalskich firm, które zechcą zmienić źródło ogrzewania na proekologiczne w swoich przedsiębiorstwach. Prezydent Suwałk stwierdził, że nie widzi problemu w zwiększeniu środków budżetowych przeznaczonych na wymianę systemu ogrzewania w domach jednorodzinnych, jeżeli będzie taka potrzeba. A właściciele małych i średnich firm powinni poszukiwać pieniędzy w programach unijnych, w których są środki na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza.

Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła m.in. problem opieszałości suwalskich służb drogowych w odśnieżaniu ulic, zwłaszcza w pierwszej połowie stycznia. Prezydent Cz. Renkiewicz zgodził się z opinią radnej na temat negatywnej oceny działań suwalskich drogowców w pierwszych dniach stycznia, czemu dał wyraz na spotkaniu z osobami odpowiedzialnymi za stan suwalskich ulic. Wnioski z tej sytuacji powinny być wyciągnięte, zwłaszcza że siły i środki na ten cel są porównywalne z tymi sprzed roku, a nawet lepsze bo pojawił się magazyn soli. Radna zwróciła też uwagę na opieszałe odśnieżanie chodników np. chodnika przy ul. Kolejowej w kierunku dworca PKP. Zdaniem prezydenta Suwałk chodniki powinny być bez zbędnej zwłoki odśnieżane, również przez właścicieli nieruchomości przylegających do chodników.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” powróciła do swojego wniosku z marca 2016 r. w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Buczka i Leśnej imienia Żołnierzy Wyklętych. Sprawą miał się zająć specjalny zespół do spraw nazewnictwa miejskich ulic, do którego radna skierowała wniosek i dotąd nie otrzymała odpowiedzi. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie widzi problemu w nadaniu temu rondu imienia Żołnierzy Wyklętych. Przy okazji poinformował o piśmie skierowanym do IPN w sprawie opinii na temat konieczności zmiany nazw suwalskich ulic: XXX-PRL, Mariana Buczka, Henryka Mereckiego i Ludwika Waryńskiego. IPN, jak dotąd, nie wyraził swojej opinii w tej sprawie, ale zdaniem prezydenta nie ma żadnych wątpliwości jeżeli chodzi o konieczność zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL. W tej sprawie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy powinni wyrazić swoją opinię w sprawie nowego patrona tej ulicy.

Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 na Osiedlu Północ. Prezydent Suwałk stwierdził, że to trzeba zrobić.

Zdzisław Koncewicz zaapelował o skorygowanie trasy autobusów komunikacji miejskiej w godzinach 13–15 na trasie do Papierni, tak by zajeżdżały na ul. Hubala, co ułatwi powrót dzieciom ze szkół. Cz. Renkiewicz zadeklarował udzielenie odpowiedzi na piśmie po przeanalizowaniu problemu. Radny zaproponował też wydłużenie czasu dzierżawy gruntów pod garażami – z 3 do 5 lat. Cz. Renkiewicz poinformował, że zgodnie z prawem Prezydent Miasta Suwałk może wydzierżawiać grunty tylko do 3 lat, a dłuższe dzierżawy to kompetencja Rady Miejskiej. Potrzebna jest tutaj głębsza analiza i wtedy będzie można zastanowić się nad długością dzierżawy gruntów pod garażami. Prezydent poinformował, że nie przedłużono dzierżaw nieruchomości położonych przy siedzibie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo ten teren w centrum miasta powinien wyglądać inaczej niż jest teraz.

Józef Wiesław Murawko z Bloku Samorządowego zgłosił problem złego stanu drogi dojazdowej do domów zlokalizowanych na osiedlu położonym na końcu ul. Zastawie za ogródkami działkowymi. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że radni w planie budowy dróg osiedlowych zdecydowali, że drogi w tej części miasta będą wybudowane po roku 2020. Przebudowa dojazdu do domów zlokalizowanych na tym osiedlu to koszt ok. 4,5 mln zł. Zapowiedział też, że jeżeli ul. Zastawie spełni wymogi programu przebudowy dróg lokalnych tzw. schetynówek, to może wspólnie z gminą Suwałki wystąpić o środki na przebudowę ul. Zastawie.

Top