Nabór do suwalskich szkół podstawowych

Nabór do suwalskich szkół podstawowych

Urząd Miejski w Suwałkach przedstawił dokumenty i kryteria rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2016/2017.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SUWAŁKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

            1 marca 2016 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2016/2017 przedstawia się następująco:

 

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03-29.03.2016 r. do godz. 15.00 26.04-04.05.2016 r. do godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 30.03-04.04.2016 r. 05.05-10.05.2016 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.04.2016 r. o godz. 15.00 24.05.2016 r. o godz. 15.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19.04-22.04.2016 r.do godz. 15.00 25.05-30.05.2016 r. do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.04.2016 r. o godz. 15.00 06.06.2016 r.o godz. 15.00

KRYTERIA REKRUTACJI, ODPOWIADAJĄCE IM LICZBY PUNKTÓW

ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, odpowiadająca im liczba punktów oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria, tj.:

1) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk – 10 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałki);

2) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły – 10 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego);

3) realizowanie obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata – 10 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata);

4) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym – 8 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym);

5) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 8 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie szkoły);

6) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki);

7) wielodzietność rodziny kandydata – 6 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata);

8) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata – 4 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

9) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

11) dziecko pracownika szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki);

12) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata);

13) dziecko osoby, której pomysł został objęty programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o objęciu jego pomysłu programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).

SP – wniosek spoza obwodu

SP i GIM – zgłoszenie obwód

SP INFORMACJA

SP-harmonogram czynności TERMINY

SP-kryteria, punktacja, dokumentacja

Zał. 2 zgłosznie SP i GM obwód

Zał. 3 wniosek SP pozaobwód

Top