Nabór do gimnazjów

Nabór do gimnazjów

Urząd Miejski w Suwałkach przedstawił dokumenty i kryteria rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2016/2017.

KRYTERIA REKRUTACJI, ODPOWIADAJĄCE IM LICZBY PUNKTÓW

ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum zostały ustalone następujące kryteria, odpowiadająca im liczba punktów oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria, tj.:

1) wyniki ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki (uzyskane wyniki procentowe z każdej części sprawdzianu /część pierwsza – wynik szczegółowy
z j. polskiego i wynik szczegółowy z matematyki oraz część druga – z j. obcego nowożytnego / mnożone są przez przelicznik 0,2 np. 100% z języka polskiego = 100 x 0,2 = 20 pkt, 100% z matematyki = 100 x 0,2 = 20 pkt, 100% z części drugiej (j. obcy nowożytny) = 100 x 0,2 = 20 pkt) – max 60 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu);

2) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia klasy szóstej z zajęć edukacyjnych
tj.: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia i przyroda – max 30 pkt /przy czym za każdy przedmiot otrzymuje się odpowiednio: 6 pkt za ocenę celującą, 5 pkt za ocenę bardzo dobrą, 4 pkt za ocenę dobrą, 3 pkt za ocenę dostateczną/ (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej);

3) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk – 10 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałki);

4) ocena zachowania – max 6 pkt /odpowiednio: wzorowe – 6 pkt, bardzo dobre – 5 pkt, dobre – 4 pkt, poprawne – 3 pkt/ (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej);

5) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 6 pkt /po 2 pkt za każde z osiągnięć/ (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej);

6) kandydat kończący szkołę podstawową w zespole szkół, w skład którego wchodzi dane gimnazjum – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej);

7) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata – 4 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych);

8kandydat z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata);

9) kandydat z rodziny wielodzietnej – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata);

10) dziecko pracownika szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki);

11) dziecko osoby, której pomysł został objęty programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 2 pkt (dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie o objęciu jego pomysłu programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).

GIM – kryteria rekrutacji

GIM – wniosek spoza obwodu

GIM INFORMACJA

SP i GIM – zgłoszenie obwód

Zał. 2 zgłosznie SP i GM obwód

Zał. 4 wniosek GM pozaobwód

Top