Informacja o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0007, oznaczoną w rejestrze gruntów i budynków miasta Suwałk działkami nr geodezyjny 31821/4 o powierzchni 0,0033 ha, 31821/3 o powierzchni 0,0080 ha, księga wieczysta nr SU1S/00002862/7, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Suwałki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 5/2017 sygn. AGP.6740.170.2017.EW z dnia 11 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: 29KD, 30 KD, 31KD, 32KD, 33KD, 16KD, 36KD, 34KD wraz z budową uzbrojenia technicznego w Suwałkach oraz z  zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

208/2017

Top