Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr VI/72/2019 w Suwałkach z dnia 27.03.2019 r. przyjęta została „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jej treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

149/2019

Top