Informacja

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 23 Października i granicami administracyjnymi miasta Suwałki

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XXXV/430/2017 w Suwałkach z dnia 26.07.2017 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 23 Października i granicami administracyjnymi miasta Suwałki”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

206/2017

Top