Ogłoszenia miejskie

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33914/32 o powierzchni 0,1015 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/6) położonych w Suwałkach przy ul. Utrata. Działka nr 33308/4 zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym, w którym są dwa pomieszczenia garażowe i poddasze o wysokości ok. 1,6 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Odwołanie przetargu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, oznaczonej działkami nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/6). Przetarg planowany był na dzień 18 października 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o projekcie UE

Informacja o projekcie UE

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa IV – „Poprawa dostępności transportowej”, Działania 4.1. – „Mobilność regionalna”, Poddziałania 4.1.1. – „Mobilność regionalna”.  […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/479/2017 z dnia 25 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem na cele rolnicze. działka oznaczona numerem geodezyjnym 20744 o powierzchni 0,3461 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3461 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top