Ogłoszenia miejskie

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

  PREZYDENT MIASTA SUWAŁK odstępuje od przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rekreacyjne nieruchomości ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ul. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wywieszeniu

  Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782, 985) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 17.07.2015 r. do dnia 6.08.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu – przetarg dzierżawa

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.  Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. działki ozn. nr geod:  33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne kursy

Bezpłatne kursy

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top