Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XVIII/200/2016 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Suwałki na lata 2016-2020

Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Suwałki na lata 2016-2020 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 11456/1 o powierzchni 0,0270 ha, położona w Suwałkach przy ul. E. Plater, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037183/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na gabaryty, nie może być zagospodarowana jako samodzielna działka […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność Miasta Suwałki. działka nr geod: 2/7 o powierzchni 1,4564 ha, położona na terenie Gminy Suwałki, obręb Dubowo Pierwsze, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4564 ha. Termin […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu – dzierżawa rolna

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1774,1777, z 2016 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top