Ogłoszenia miejskie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: Marii Konopnickiej 6 o pow. użyt. 61,10 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działkami nr 32123/8 i 32446/13 o łącznej powierzchni 0,0595 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. w organizacji działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 z późn. zm.), podaje się do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33920/13 o powierzchni 0,1472 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu planu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza DRUGI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Miasta Suwałki. działki nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, położone w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top