Ogłoszenia miejskie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

PREZYDENT MIASTA  SUWAŁK ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Miasta Suwałki. działka nr geod: 31231 o powierzchni 4,0028 ha, położona w Suwałkach, przy ul.Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 4,0028 ha. Nieruchomość […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Suwałki na lata 2016-2019”   Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana siecią wodociągową do odbiorców odpowiada jakości wody do picia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz.417), zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466. Wg badań wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach, dostarczana woda zawiera następujące składniki: […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

INFORMACJA Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 03.12.2015 r. do dnia 23.12.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, położonej w obrębie Bolcie, gm. Wiżajny, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat na rzecz Województwa […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach o zmianie taryfy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zmianie ulegają taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poniżej nowe ceny, które będą obowiązywać w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  Taryfowe grupy odbiorców: a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: – Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, – Grupa 2 – Przemysł (bez […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego

Starosta Suwalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Suwałki, obręb Bród Stary,  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 368/2015

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top