Ogłoszenia miejskie

ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ustnym

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:   oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 jednolity tekst) Prezydent Miasta Suwałk w dniu 2 czerwca 2016 r. wydał decyzję Nr 132/2016 o pozwoleniu na budowę: ulic: Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA  Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garaży na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garaży na okres do 3 lat  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałk:  oznaczona działką nr 10231 o powierzchni 0,0036 ha, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00023353/9, zabudowana budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 22 m2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej. Nieruchomość obciążona jest […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach                   Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 27 o pow. użyt. 15,06 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 19,00 zł/m2 netto, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top