Ogłoszenia miejskie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017.1257) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016.2147 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr XXIX/277/08 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Suwałki” Na podstawie art, 19 ust 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 220 t.j.) Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia o wyłożeniu w dniach od 12.09.2017 r. do 03.10.2017r. do publicznego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działka ozn. nr geod: 30362/5 o powierzchni 3,4506 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Hugona Kołłątaja, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 23 Października i granicami administracyjnymi miasta Suwałki Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ogłoszenie o wykazach nieruchomości

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 820) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XIX/220/2016 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top