Ogłoszenia miejskie

INFORMACJA

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

informacja – wykaz dzierżawa rolna

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach.  Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr VII/65/2015 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach   Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXI/334/2013 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały nr XXI/256/2016 z dnia 29 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:   oznaczona działką nr nr 33920/25 o powierzchni 0,0958 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach              Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr VI/49/2015 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top