Ogłoszenia miejskie

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 jednolity tekst), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wystąpieniem Gminy Miasta Suwałki z siedzibą 16-400 Suwałki ul. A. Mickiewicza 1, w sprawie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach             Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garaży na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. w organizacji ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Tadeusza Kościuszki 78 B o […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33920/30 o powierzchni 0,0947 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność Miasta Suwałki. działki nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XVIII/200/2016 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top