Ogłoszenia miejskie

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk informuje

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że zobowiązany jest przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacje dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Miasto Suwałki w 2021 roku. Powyższe dane posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wschodniej pierzei ulicy Teofila Noniewicza od nr 2 do nr 6 w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Poszukiwany jest pracownik, który będzie odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym. Główne wymagania kwalifikacyjne to 2-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz wykształcenie kierunkowe związane ze zdrowiem publicznym. Dokumenty aplikacyjne można […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk Z dnia 6 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 i art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 31265/2 o powierzchni 1,3467 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej (przy obwodnicy Suwałk), wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00066342/2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy usługowo – produkcyjnej. Szczegółowe warunki zabudowy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33915/12 o powierzchni 0,0863 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem Arkadia w Suwałkach      Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje się […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top