Ogłoszenia miejskie

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja – decyzja Dubowo I

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (od 28 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r.) została wywieszona decyzja Prezydenta Miasta Suwałk GR.6873.7.2018.TCh z dnia 28.08.2018r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 – wywoławcza […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach”

projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach”

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”. Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”. Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energetyczną […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 23894 o powierzchni 0,0019 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Moniuszki, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030223/1, zabudowanej budynkiem garażowym murowanym o powierzchni użytkowej 15,61 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 17 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 34760/3 o powierzchni 0,0517 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Gołdapskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 59 zatwierdzonym Uchwałą Nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 52 zatwierdzonym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz.1089) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top