Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki: oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki: oznaczona działkami nr 33914/35 i 33915/23 o łącznej powierzchni 0,1020 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach   Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778 poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam o podjęciu przez Radę […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Południe w Suwałkach

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Południe w Suwałkach              Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E – Prezydent Miasta Suwałk

  O B W I E S Z C Z E N I E Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tanowiącej własność Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk lokal – garaż o powierzchni użytkowej 15,90 m2 oznaczony jako segment G III, boks 17 usytuowany na parterze budynku murowanego w Suwałkach przy ul. Moniuszki z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres do 10.11.2092 roku, udziału wynoszącego ½ części w działce […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 78 B nr 15 o powierzchni użytkowej 37,75 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 840,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) oraz uchwały Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top