Sesja pełna dyskusji

Sesja pełna dyskusji

VI sesja suwalskiej Rady Miejskiej rozpoczęła się minutą ciszy po śmierci Honorowego Obywatela Suwałk Dagmar Falk. Później na sesji nie brakowało ożywionej dyskusji. Debatowano o sprawach, które dotąd nie wywoływały większych emocji wśród radnych, takich jak: informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czy informacja o stanie sanitarnym w mieście. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie Miejskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej do 2021 roku oraz stanowisko w sprawie trwającego protestu nauczycieli. Zgodzili się na dzierżawę przystani w Starym Folwarku i gruntów przy akwenie w Sobolewie.

Pieniądze dla niepełnosprawnych

Jednogłośnie radni zdecydowali o tym, na co w tym roku zostaną przeznaczone pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najwięcej z 1,61 mln zł, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie przeznaczonych na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny i likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Dzięki pieniądzom z PFRON w 2018 r. w domach 23 niepełnosprawnych zlikwidowano bariery architektoniczne (m.in. przystosowano łazienki, poszerzono drzwi, wykonano podłogi antypoślizgowe), 441 niepełnosprawnych zaopatrzyło się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (m.in. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe) oraz 48 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach i Filipowie.

Podsumowanie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.

W 2018 r. na realizację Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 2,6 mln zł. Na realizację pięciu „małych”, dwóch „dużych” oraz pięciu „kulturalnych lub społecznych” projektów wydano 2 572 904, 40 zł. Projekty były zgłoszone przez suwalczan i wybrane w głosowaniu. W 2018 r. zrealizowano „małe” projekty o wartości do 100 tys. zł: Andrzej Wajda w Suwałkach (instalacja przestrzenna z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojska Polskiego 27 (na kwotę 24 916,89 zł); Plac zabaw przy ul. Putry 5 (106 604,10 zł); Aktywnie i zielono na Witosa – teren rekreacyjny przy ul. Witosa 4A (120 035,70 zł); Utwardzenie ul. Szpitalnej – odcinek 7-9 (65 330,84 zł); Al.O. Ha. – Aleja Osiedla Hańcza – teren rekreacyjny przed ul. Łódzką i Nowosądecką (154 589,56 zł).
W 2018 r. zrealizowano „duże” projekty o wartości od 100 tys. do 800 tys. zł: Budowa odcinka ul. K.O. Falka (poniesione wydatki w 2018 r. – 450 691,43 zł); Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodów Działkowych „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” (poniesione wydatki 1 561 636,72 zł).
W grupie „Kulturalne lub społeczne” zrealizowano projekty: „Szkoła cukrzycy” (18 tys. zł); Suwalski Fan Club Bluesa (12 100 zł); Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom” (19 500 zł); Dzień dla naszych dzieci-Manhattan zaprasza (19 499,16 zł) i Encyklopedia Suwalskiego Seniora (20 000 zł).

Pieniądze na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Radni przyjęli uchwałę w sprawie pieniędzy przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Najważniejsze zmiany to: wprowadzenie oświadczeń potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (zamiast obowiązku przedkładania rachunków i faktur) oraz przyjęcie zamkniętego katalogu potrzeb, które mogą być dofinansowane.

Kolejne miejscowe plany

Radni podjęli uchwały o dalszym porządkowaniu urbanistycznym miasta. Uchwalili miejscowe plany dla: płn-zach. rejonu ul. Reja; terenu położonego pomiędzy ulicami Reja
i Szpitalną oraz terenu w kwartale pomiędzy ulicami: gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. Reja i obwodnicą Suwałk. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania terenu kopalni Sobolewo i terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej
i Grunwaldzkiej.

Częstszy odbiór śmieci

Radni zajęli się też regulaminem utrzymania czystości i porządku w Suwałkach. Zdecydowali m.in. że w zabudowie jednorodzinnej zmieszane odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie ulegające biodegradacji będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (od kwietnia do października) i dwa razy w miesiącu (od października do kwietnia). Odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji nadal będą zbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Dyskusja o dzierżawach

Po ożywionej dyskusji radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na 15 lat miejskiej przystani w Starym Folwarku. W warunkach dzierżawy ma być zagwarantowanie możliwości korzystania z bazy przez młodych żeglarzy, którzy rozgrywają regaty na Wigrach. Za tą uchwałą głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się, a 2 było przeciw. Jednogłośnie za to radni zgodzili się na wydzierżawienie na 11 lat Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu nieruchomości położonej przy akwenie obok żwirowni w Sobolewie. Po ożywionej dyskusji Prezydent Miasta Suwałki zdjął z porządku obrad wniosek o wyrażenie zgody na dzierżawę Hostelu Wigry wraz z Eurocampingiem przy ul. Zarzecze 26.

Bonifikaty jak państwowe

Suwalscy radni odrzucili projekt uchwały w sprawie wyższych bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Z propozycją w tej sprawie wystąpił Jacek Juszkiewicz przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawcy chcieli, aby przy jednorazowo wniesionej opłacie zainteresowani mogli otrzymać zniżkę w wysokości 98%. Jak powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, skorzystać z tego może około 4 tys. osób. Oznaczałoby to, że do kasy miejskiej wpłynęłoby na przestrzeni 20 lat mniej o ok. 16 mln zł. Ten ubytek i zmniejszenie się wpływów z podatku dochodowego wskutek zapowiedzianych przez rząd ograniczeń dla samorządów, może postawić pod znakiem zapytania szereg koniecznych wydatków z kasy miejskiej. Tylko w tym roku takich nieplanowanych wydatków jest na kwotę 8,5 mln zł. Po dyskusji radni 13 głosami przeciw, przy jednym wstrzymującym i 9 głosach za – odrzucili projekt uchwały zgłoszony przez PiS.
Od 1 stycznia właściciele domów oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych dostali grunt na własność. Muszą jednak za to zapłacić, zarówno państwu, jak i samorządom. Osoba, która staje się z mocy prawa właścicielem nieruchomości jest zobowiązana przez 20 lat wnosić opłatę, albo zapłacić całość od razu. Im szybciej to zrobi, tym mniej zapłaci. Zgodnie z decyzją, którą radni podjęli w styczniu, w Suwałkach osoby, którym wieczyste użytkowanie gruntów miejskich przekształcono we własność, mogą skorzystać maksymalnie z 60% zniżki. Z kolejnym rokiem zniżka będzie malała o 10 procent. Taka bonifikata stosowana jest również wobec gruntów Skarbu Państwa i obowiązuje w wielu innych miastach na prawach powiatu, czyli takich jak Suwałki.

Stanowisko w sprawie protestu nauczycieli

Jednogłośnie radni przyjęli stanowisko w sprawie protestu nauczycieli zgłoszone przez Marka Zborowskiego-Weychmana z klubu Łączą nas Suwałki. Jego treść została uzgodniona w przerwie sesji przez radnych wszystkich klubów i ugrupowań. W stanowisku czytamy: Rada Miejska w Suwałkach wyraża zrozumienie dla postulatów nauczycieli zmierzających do zwiększenia poziomu wynagrodzeń. Zwracamy się z apelem do wszystkich stron o przeprowadzenie konstruktywnych rozmów, które doprowadzą do osiągnięcia porozumienia. Obecne wynagrodzenia nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli młodych, od których zależy przyszłość edukacji, są na niskim poziomie. Wpływa to na obniżenie rangi zawodu nauczyciela, a dalsza deprecjacja spowoduje coraz bardziej widoczne i brzemienne w skutkach obniżenie jakości kształcenia. Dlatego zwracamy się z apelem o porozumienie i zapobieżenie zakłóceniu procesu edukacji.

 

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć online na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.
Zgodnie z wymogiem prawa od początku trwającej kadencji samorządu interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top