Budżet rozwojowy i bezpieczny

Budżet rozwojowy i bezpieczny

Suwałki skarbnik Wiesław StelmachNa wrześniowej sesji suwalskiej Rady Miejskiej przedstawiono informację z wykonania budżetu miejskiego za pierwsze półrocze 2018 r. O tym jak przebiega jego realizacja rozmawiamy z Wiesławem Stelmachem, Skarbnikiem Miasta Suwałki.

 

– Podobnie jak w budżecie państwa pierwsze półrocze zakończyliśmy nadwyżką budżetową w kwocie 16,3 mln zł. Zaplanowane dochody zrealizowaliśmy blisko w 49%, a wydatki w 41%, co wynika, jak zwykle z niższego zaawansowania robót inwestycyjnych (okres zimy i wiosny). Różnica ta w miarę upływu czasu będzie się zacierać.

Budżet Suwałk na koniec pierwszego półrocza po stronie wydatków zamykał się kwotą 506,1 mln zł, w tym wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskiej sfery budżetowej, (szkół, pomocy społecznej, kultury, dróg, administracji) kwotą 367,6 mln zł oraz wydatków majątkowych, tj. budowy i modernizacji dróg, obiektów oświatowych, sportowych, komunikacji kwotą 138,5 mln zł.

Aktualny budżet miasta w stosunku do budżetu uchwalonego w końcu ubiegłego roku przez Radę Miejską zamknął się wyższą kwotą zarówno po stronie wydatków, jaki i dochodów o blisko 2,7 mln zł. Nastąpiły również istotne zmiany w samej strukturze wydatków w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na pokrycie kosztów wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. podwyżki wynagrodzeń pracownikom jednostek miejskich, finansowanych z budżetu miasta. Przypominam, że od 1 stycznia uruchomiliśmy podwyżki dla osób najniżej zarabiających w wysokości 12% oraz pozostałych odpowiednio od 8% do 3%. Przeznaczyliśmy z budżetu na ten cel blisko 4,8 mln zł. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzane były inną ścieżką, w związku z tym, że decyzje o wysokości i środkach na ich wdrożenie zapadają na szczeblu rządowym.

Wprowadzono również zmiany w zadaniach inwestycyjnych w związku z pozyskaniem dodatkowych środków bądź rezygnacją z usług inwestycyjnych niesolidnych wykonawców.

Dobra realizacja dochodów budżetowych pozwoliła na planowaną spłatę w tym okresie rat kredytów w kwocie blisko 9 mln zł.

 

Właśnie jak jest z zadłużeniem Suwałk?

 Na koniec pierwszego półrocza kwota długu miasta w stosunku do banków udzielających kredytów wynosiła 136,9 mln zł, tj. 30% planowanych dochodów budżetowych. A zatem dług Suwałk wbrew wyrażanym opiniom nie wynosi 200 mln zł.

Zaplanowany na bieżący rok kredyt do zaciągnięcia przez miasto w kwocie 51,7 mln zł nie zostanie zrealizowany w znaczącej kwocie ze względu na przewidywane niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Zadłużenie miasta jest porównywalne z sąsiadującymi samorządami (tj. Białystok 28,2%, Łomża 29,1%, Ostrołęka 27% planowanych dochodów). Nasz wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych wykorzystywane jest przez miasto tylko w około 50%.

Konieczność zaciągania kredytów przez samorząd wynika z braku możliwości zapewnienia udziału własnego wymaganego w dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

 

Czy suwalski samorząd otrzymuje z budżetu państwa pełne pokrycie na realizację swoich zadań np. oświata, pomoc społeczna?

Suwalski samorząd, jak wiele samorządów w kraju musi przeznaczać z własnego budżetu środki na finansowanie zadań, których obowiązek finasowania leży po stronie państwa. W ubiegłym roku na finasowanie zadań z zakresu oświaty (bez inwestycji) z budżetu miasta przeznaczono ponad subwencję oświatową kwotę blisko 31,1 mln zł. Natomiast na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej blisko 25,5 mln zł.

Jak więc widać zaangażowanie miasta w dofinansowanie przykładowych obu sfer wynosi blisko 56,6 mln zł.

 

Jak jest z wpływami do budżetu Suwałk np. z tytułu podatków od środków transportu i od nieruchomości?

Jeśli chodzi o wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych należy wskazać, iż polityka samorządu polegająca na nie podnoszeniu od 2013 roku stawek w tym podatku przyniosła zamierzone efekty polegające na zwiększeniu wpływów do budżetu z tego tytułu, a także wzrostu liczby podatników. Dla przykładu na przestrzeni lat 2013-2018 nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o niemal 433 000 zł (należy podkreślić, że zakończył się dopiero trzeci kwartał), a co za tym idzie spodziewam się, że wzrost ten na koniec roku wyniesie około 500 000 zł. Warty podkreślenia jest fakt, że realizowania polityka podatkowa w zakresie podatku od środków transportowych w trzech ostatnich latach spowodowała wzrost liczby przedmiotów opodatkowania aż o 359 pojazdów.

W podatku od nieruchomości rzecz się ma bardzo podobnie. Stawki w podatku od nieruchomości w mieście Suwałki pozostają na niezmienionym poziomie od 2014 r. Pozyskiwanie nowych inwestorów, a także duża aktywność deweloperów na terenie naszego miasta oraz rosnące inwestycje związane z budownictwem jednorodzinnym przyczyniają się do powstawania nowych nieruchomości, a co za tym idzie zwiększenia wpływów z tytułu podatku. I tak dla przykładu na przestrzeni lat 2014-2017 nastąpił wzrost wpływów o ponad 2 700 000 zł, a uwzględniając prognozę na 2018 r. wzrost ten ma wynieść ok. 6 000 000 zł.

Zatem należy wskazać, że realizowania w mieście Suwałki polityka rozwoju przynosi wymierne efekty, zarówno w zakresie rosnących wpływów z podatków przy niezmienionych stawkach, ale także powoduje duży przyrost podatników.

Dokonałem analizy stawek obowiązujących w Suwałkach oraz okolicznych samorządów i wynika z niej, że stawki w podatku od nieruchomości w Suwałkach są jednymi z niższych, a w niektórych przypadkach wręcz najniższymi w porównaniu do sąsiednich samorządów.

 

Czy przedsiębiorcy otrzymują jakieś ulgi zachęcające ich do inwestowania w Suwałkach?

Od kilku lat w naszym mieście funkcjonują lokalne mechanizmy prawne wspomagające inwestycje przedsiębiorców. Są to uchwały Rady Miejskiej wprowadzające zwolnienia podatkowe (w podatku od nieruchomości, tzw. pomoc de minimis i pomoc regionalna) dla przedsiębiorców realizujących na terenie miasta nowe inwestycje tworzące miejsca pracy.

W ostatnich 5 latach z tego rodzaju pomocy skorzystało 21 podmiotów gospodarczych. Łączna kwota ulg w podatku wyniosła 3,8 mln zł. Utworzonych zostało blisko 220 nowych miejsc pracy.

Właśnie tego rodzaju uregulowania wpłynęły m.in. na wzrost wpływów podatkowych o czym mówiłem poprzednio, o kwotę blisko 6 mln zł.

W mieście funkcjonują jeszcze uregulowania dotyczące zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem prac remontowych budynków, jak również wsparcie poprzez dotacje remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków i zmianę źródeł ogrzewania na proekologiczne.

 Dziękujemy za rozmowę.

Top