Przedostatnia sesja

Przedostatnia sesja

Na LI sesji suwalskiej Rady Miejskiej radni zdecydowali m.in. o obniżeniu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” oraz darowiźnie działek na rzecz Województwa Podlaskiego pod rozbudowę Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. W przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowano też pieniądze na instytucję tak zwanej „złotej rączki”, która ma pomagać seniorom w drobnych naprawach domowych.

BĘDZIE „ZŁOTA RĄCZKA”

Suwalscy radni jednogłośnie uchwalili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Po przedstawieniu projektu budżetu miejskiego na 2019 r., czyli po 15 listopada, mogą być już ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W uchwalonym programie zaplanowano pieniądze dla organizacji pozarządowych, tak jak w latach poprzednich m.in. na prowadzenie klubów seniora, prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Centrum Informacji Turystycznej. Nowością są pieniądze na „Złotą rączkę dla seniora”, czyli na pomoc seniorom w wielu drobnych naprawach urządzeń i instalacji domowych. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. w Suwałkach zaplanowano przynajmniej 3 605 000 zł.

ROZBUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI

Kolejki do suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji stale się wydłużają. Nic dziwnego, ze suwalscy radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu działek pod jego rozbudowę przy ul. Utrata, w bezpośrednim sąsiedztwie tej placówki. Ma tam powstać strefa aktywności fizycznej dla pacjentów, ogród terapeutyczny. Docelowo Ośrodek zakłada budowę dodatkowego pawilonu, w którym znajdowałby się basen dla pacjentów dorosłych i dzieci, pracownie hydroterapii i krioterapii oraz borowiny.

ZMIANY W STATUCIE

Radni dokonali zmian w Statucie Miasta Suwałk. Wynikają one ze zmian wprowadzonych przez parlament, które będą obowiązywały już w następnej kadencji samorządu. Najważniejsze to:
– obowiązek transmisji obrad sesji i udostępniania ich na stronie BiP i miejskiej stronie internetowej,
– interpelacje i zapytania będą składane pisemnie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, a odpowiedzi na te pytania będą publikowane na BiP i stronie internetowej miasta,
– głosowania na sesji będą prowadzone za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych, który będzie niezwłocznie publikowany w BiP i na miejskiej stronie internetowej,
– powstanie komisja skarg, wniosków i petycji do rozpatrywania skarg mieszkańców na Prezydenta Miasta Suwałk i miejskie jednostki organizacyjne.

ZMIANY W BUDŻECIE I INNE UCHWAŁY

Radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie oraz zapoznali się z informacją z wykonania budżetu miejskiego za I półrocze 2018 roku. Uchwali też Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019–2022 oraz przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”.
Jednogłośnie radni obniżyli opłaty za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”. Po tej zmianie powinny być one bardziej atrakcyjne dla seniorów. Potencjał „Kalinki” nie jest w pełni wykorzystany. Placówka dysponuje 15 miejscami, a jak dotąd z jej usług średnio jednorazowo korzysta tylko 8-9 osób.
Radni przyznali parafii pw św. Aleksandra bonifikatę na wykup gruntu pod fragmentem schodów prowadzących do konkatedry. Niedawno okazało się, że część schodów prowadzących do kościoła jest zlokalizowana na terenie miejskim.

Zapytania radnych

W czasie przedostatniej w kadencji 2014–2018 sesji Rady Miejskiej sześciu radnych zadało pytania.

Bogdan Bezdziecki zapytał o przyszłość mieszkańców kamienicy przy ul. Sejneńskiej 22, która ma być remontowana. Wiesław Lange z Zarządu Budynków Mieszkalnych poinformował, że część mieszkańców lokali socjalnych z tej kamienicy już została przeniesiona do innych lokali socjalnych. Pozostało tam jeszcze 20 rodzin, które także znajdą nowe zakwaterowanie. Remont kamienicy przy ul. Sejneńskiej 22 powinien rozpocząć się po ewentualnych uzyskaniu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w trzecim kwartale przyszłego roku. Radny zapytał też o wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez prezydenta Suwałk i jego zastępców oraz o ewentualne ekwiwalenty wypłacone z tego tytułu. Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, że zaległe urlopy zostaną wykorzystan, a ekwiwalenty nie będą wypłacane.

Andrzej Łuczaj zainteresował się wysokością opłat za dzierżawę ogródków przydomowych i terenów pomiędzy Osiedlem Klasztorna i torami kolejowymi. Prezydent wyjaśnił, że w jego zarządzeniu są określone jedynie stawki minimalne, co nie oznacza że są one powszechnie obowiązujące. Samorząd chciałby sprzedać działki miejskie, które sąsiadują z terenami prywatnymi, ale zgodnie z prawem nie można udzielać bonifikat. Natomiast tereny miejskie położone pomiędzy Osiedlem Klasztorna i torami kolejowymi nie mogą być sprzedane dzierżawcom do czasu rozstrzygnięcia przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica. Tak, by w przyszłości uniknąć wydawania publicznych pieniędzy na ewentualne wykupy pod drugi tor kolejowy.

Zdzisław S. Ścięgaj zaproponował przedłużenie kursowania większej liczby autobusów komunikacji miejskiej do Krzywólki. Cz. Renkiewicz poinformował, że w jego ocenie tych kursów jest całkiem sporo. Wkrótce odbędą się konsultacje społeczne nowego rozkładu jazdy, w czasie których można zgłosić taką propozycję. Radny zapytał też, czy władze Suwałk będą organizowały wyjazd do Warszawy na Marsz Niepodległości organizowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent Cz. Renkiewicz zachęcał do obchodów tego święta w Suwałkach. 11 listopada będzie wiele wydarzeń w naszym mieście, podczas których będzie można zamanifestować swój patriotyzm.

Karol Korneluk zgłosił m.in. propozycję obniżenia kryteriów dla firm i organizacji prywatnych, którzy zechcą zaoferować ulgi dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca. Teraz taka ulga musi wynosić co najmniej 10% ceny lub opłaty za daną usługę lub towar. Cz. Renkiewicz zapowiedział przeanalizowanie tej propozycji, bo taka zmiana może zwiększyć liczbę prywatnych firm, które zaoferują ulgi dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca. Teraz takich firm jest 23. K. Korneluk zainteresował się również przyszłością Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli po cofnięciu akredytacji przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Cz. Renkiewicz stwierdził, że w tej chwili jest realizowany program naprawczy w SODN i ta placówka ma więcej zadań niż poprzednio. Radny zwrócił uwagę na zagrożenie jakie stwarzają kierowcy, którzy przekraczają prędkość na ul. Reja, zwłaszcza wieczorami i nocami. Prezydent Suwałk stwierdził, że tą sprawą powinna zająć się policja. Niestety na sesji suwalskiej Rady Miejskiej nie było przedstawiciela policji.

Suwałki zegar słoneczny sesja

Andrzej Chuchnowski zwrócił uwagę na to, że zegar słoneczny w Parku Konstytucji 3 Maja wskazuje czas z pewnym opóźnieniem. Prezydent Renkiewicz zadeklarował, że Zarząd Dróg i Zieleni zajmie się wyregulowaniem suwalskiego zegara słonecznego, tak by wskazywał właściwy czas.

Zbysław Grajek zaproponował m.in. zwiększenie pieniędzy na zwalczanie pyłów tworzących smog w Suwałkach. Cz. Renkiewicz przypomniał, że suwalski samorząd stale zwiększa wydatki na zwalczanie niskiej emisji w mieście i będzie tak czynił nadal. Radny zaproponował oszacowanie zapotrzebowania na program zapłodnienia in vitro w Suwałkach. Prezydent stwierdził, że taki wniosek złożyła już Partia Razem. Jest to ważny problem, ale to sprawa dla nowej Rady Miejskiej. Z. Grajek zwrócił też uwagę na stan bezpieczeństwa na suwalskich przejściach dla pieszych. Cz. Renkiewicz zapowiedział wymianę i poprawę oświetlenia ulicznego oraz nowe rozwiązania techniczne na przejściach dla pieszych. Radny zapytał również o kwotę pieniędzy z Unii Europejskiej, które trafiły do Suwałk. Prezydent poinformował, że na inwestycje i projekty miękkie z Unii Europejskiej do Suwałk trafiło ok. 130 mln zł i wielu miejskich inwestycji nie można byłoby zrealizować bez tych pieniędzy.

Top