Sesja naukowa o A. Połujańskim

Sesja naukowa o A. Połujańskim

Augustowsko- Suwalskie Towarzystwo Naukowe organizuje sesję naukową „Aleksander Połujański (1814–1866). Pionier polskiego piśmiennictwa leśnego”, która odbędzie się 16 września 2017 w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Aleksander Połujański jako pierwszy pisał o Suwalszczyźnie, w swoim pionierskim dziele ” Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte”

Sesja rozpocznie się o godz. 10, a w jej programie m.in. wykłady Andrzeja Matusiewicza, dr inż. Jacka Łozińskiego, Zbigniewa Fałtynowicza i Jarosława Borejszo.

Aleksander Połujański ukończył studia w Instytucie Leśnym i Miernictwa w Petersburgu. Karierę zawodową w rządowej służbie leśnej rozpoczął jako leśniczy w guberni kazańskiej. Po kilku latach pracy, m. in. w guberniach: wołogodzkiej i moskiewskiej. W 1847 roku przybył do Królestwa Polskiego. Od 1849 r. był sekretarzem w oddziale leśnym rządu gubernialnego warszawskiego. 14 grudnia 1855 roku otrzymał stanowisko asesora nadleśnego w rządzie gubernialnym augustowskim. Po czterech latach pobytu opuścił Suwalszczyznę, wracając do stolicy. Został komisarzem leśnym w Wydziale Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Zmarł 26 maja 1866 roku w Warszawie.

Był założycielem jedynego z pierwszych w Królestwie Polskim czasopism poświęconego sprawom leśnym – „Rocznika Leśniczego”, który ukazywał się w latach 1861-1865. Był autorem kilkaset artykułów do prasy fachowej, ogłaszanych w prasie codziennej, czasopismach i kalendarzach oraz licznych szkiców historycznych i etnograficznych.

Top